โครงการ reBox

โครงการ reBOX บริจาคกล่องลังเก่าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อคนพิการทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์: เพื่อนำกล่องลังหรือซองกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้กลับมารีไซเคิลโดย SCGP เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานเพื่อคนพิการ ได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนสายตาเลือนราง (แห่งประเทศไทย), สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นต้น