QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดเชียงราย

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดเชียงราย

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.เชียงราย

 1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
 5. โรงพยาบาลขุนตาล
 6. โรงพยาบาลเชียงแสน
 7. โรงพยาบาลดอยหลวง
 8. โรงพยาบาลเทิง
 9. โรงพยาบาลป่าแดด
 10. โรงพยาบาลพญาเม็งราย
 11. โรงพยาบาลพาน
 12. โรงพยาบาลแม่จัน
 13. โรงพยาบาลแม่ลาว
 14. โรงพยาบาลแม่สรวย
 15. โรงพยาบาลแม่สาย
 16. โรงพยาบาลเวียงแก่น
 17. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
 18. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 19. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่: 1039 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 910 600

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่: 365 ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 914 000

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ที่อยู่: โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (สังกัดกรมแพทย์ทหารบก) เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 717 650

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ที่อยู่: 354 หมู่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140
โทรศัพท์: 053 791 206, 053 791 207

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงของ
เลขที่บัญชี 453-0-07067-0
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ”

โรงพยาบาลขุนตาล

ที่อยู่: 208 หมู่ที่ 12 ถนน เทิงเชียงของ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340
โทรศัพท์: 053 606 221

โรงพยาบาลเชียงแสน

ที่อยู่: 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150
โทรศัพท์: 053 777 017

โรงพยาบาลดอยหลวง

ที่อยู่: 199 หมู่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง เชียงราย 57110
โทรศัพท์: 053 790 056

โรงพยาบาลเทิง

ที่อยู่: 146 ม.20 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย 57160
โทรศัพท์: 053 795 259

โรงพยาบาลป่าแดด

ที่อยู่: 195 ม. 4 ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190
โทรศัพท์: 053 761 019

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 020168742839
ชื่อบัญชี “เงินบริจาค โรงพยาบาลป่าแดด”

โรงพยาบาลพญาเม็งราย

ที่อยู่: 156 หมู่ 10 ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
โทรศัพท์: 053 799 033

โรงพยาบาลพาน

ที่อยู่: 516 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120
โทรศัพท์: 053 721 345

โรงพยาบาลแม่จัน

ที่อยู่: 274 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน แม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110
โทรศัพท์: 053 771 300

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน
เลขบัญชี 535-0-46147-8
ชื่อบัญชี “เงินบริจาค รพ.แม่จัน”

โรงพยาบาลแม่ลาว

ที่อยู่: เลขที่ 309 หมู่ที่ 3 ถนน โยธาธิการ ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
โทรศัพท์: 053 603 100

โรงพยาบาลแม่สรวย

ที่อยู่: 108 ม.13 ตำบล แม่พริก อำเภอแม่สรวย เชียงราย 57180
โทรศัพท์: 053 786 017

โรงพยาบาลแม่สาย

ที่อยู่: 101 หมู่ที่ 10 ถ. พหลโยธิน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 053 731 300

โรงพยาบาลเวียงแก่น

ที่อยู่: เลขที่ 115 หมู่ 6 ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310
โทรศัพท์: 053 603 140

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่: 54 ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210
โทรศัพท์: 053 953 137

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ที่อยู่: เวียงป่าเป้า ต เวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
โทรศัพท์: 053 781 342

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย

ที่อยู่: 263 ม.3 ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210
โทรศัพท์: 053 603 123