QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดระนอง

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดระนอง

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.ระนอง

  1. โรงพยาบาลระนอง
  2. โรงพยาบาลกระบุรี
  3. โรงพยาบาลกะเปอร์
  4. โรงพยาบาลละอุ่น
  5. โรงพยาบาลสุขสำราญ

โรงพยาบาลระนอง

ที่อยู่: 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบล เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000
โทรศัพท์: 077 812 630

โรงพยาบาลกระบุรี

ที่อยู่: 168 หมู่ 2 ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี ระนอง 85110
โทรศัพท์: 077 891 036

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020-1-71233-664
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคโรงพยาบาลกระบุรี”

โรงพยาบาลกะเปอร์

ที่อยู่: 195 หมู่ที่ 1 ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ ระนอง 85120
โทรศัพท์: 077 897 222

โรงพยาบาลละอุ่น

ที่อยู่: 11/1 หมู่ 3 ตำบล บางพระใต้ อำเภอ ละอุ่น ระนอง 85130
โทรศัพท์: 077 899 095

โรงพยาบาลสุขสำราญ

ที่อยู่: 57/2 ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ ระนอง 85120
โทรศัพท์: 077 989 819