QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.หนองบัวลำภู

  1. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
  2. โรงพยาบาลนากลาง
  3. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  4. โรงพยาบาลโนนสัง
  5. โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
  6. โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ที่อยู่: 199 หมู่ 13 ถนน วศวงศ์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 042 006 006

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
เลขที่บัญชี 402-1-06582-2
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลหนองบัวลำภู”

โรงพยาบาลนากลาง

ที่อยู่: 84 หมู่ 6 ถ.อุดร – เลย ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์: 042 359 035

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่อยู่: 299 หมู่ 13 ตำบล นาเหล่า อำเภอ นาวัง หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์: 042 004 040

โรงพยาบาลโนนสัง

ที่อยู่: 78 หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140
โทรศัพท์: 042 375 390, 0-4237-5140

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

ที่อยู่: 106 หมู่ 7 ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู 39180

บริจาคเงิน ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020248346916
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคโรงพยาบาลศรีบุญเรือง”

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

ที่อยู่: 400 ตำบล สุวรรณคูหา อำเภอ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270
โทรศัพท์: 042 372 169