QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดน่าน

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดน่าน

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.น่าน

 1. โรงพยาบาลน่าน
 2. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
 4. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน
 5. โรงพยาบาลเชียงกลาง
 6. โรงพยาบาลท่าวังผา
 7. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 8. โรงพยาบาลนาน้อย
 9. โรงพยาบาลนาหมื่น
 10. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
 11. โรงพยาบาลบ้านหลวง
 12. โรงพยาบาลภูเพียง
 13. โรงพยาบาลแม่จริม
 14. โรงพยาบาลเวียงสา
 15. โรงพยาบาลสองแคว
 16. โรงพยาบาลสันติสุข

โรงพยาบาลน่าน

ที่อยู่: 1 ถนน วรวิชัย ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 719 000

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
เลขที่บัญชี 507 3 18099 2
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลน่าน”

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

ที่อยู่: เลขที่ 330 ฐานแสงเพ็ญ ถนนน่าน-สันติสุข ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 56000
โทรศัพท์: 054 773 035
สังกัด กรมแพทย์ทหารบก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ที่อยู่: 70 หมู่ 6 ถนนปัว-น้ำยาว ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว น่าน 55120
โทรศัพท์: 054 719 613

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาปัว
บัญชีเลขที่ 052440674217
ชื่อบัญชี มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (รับบริจาค)

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน

ที่อยู่: 257 หมู่ 1 ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 55130
โทรศัพท์: 054 719 719

โรงพยาบาลเชียงกลาง

ที่อยู่: 116 หมู่ที่ 11 ถนน อดุลย์เดชจรัส ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง น่าน 55160
โทรศัพท์: 054 797 111

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี: 020258151362
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาคของโรงพยาบาลเชียงกลาง”

โรงพยาบาลท่าวังผา

ที่อยู่: 84 หมู่ 1 ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140
โทรศัพท์: 054 059 667

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
เลขบัญชี: 020-2-60623-705
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลท่าวังผา”

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ที่อยู่: 1 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง น่าน 55130
โทรศัพท์: 054 795 100

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
เลขที่บัญชี 987-085-926-7
ชื่อบัญชี “พลังศรัทธาพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งช้าง”
หรือ ระบบพร้อมพ์เพย์
ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 099-400-045-356-6

โรงพยาบาลนาน้อย

ที่อยู่: 110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า, ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย น่าน 55150
โทรศัพท์: 054 718 196

โรงพยาบาลนาหมื่น

ที่อยู่: 25 หมู่ 14 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น น่าน 55180
โทรศัพท์: 054 719 361

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 695-0-293003
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลนาหมื่น”

โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ที่อยู่: 188 หมู่ 1 ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ น่าน 55220
โทรศัพท์: 054 778 136

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี: 3202630374
ชื่อบัญชี: “กองทุนผ้าป่า โรงพยาบาลบ่อเกลือ”

โรงพยาบาลบ้านหลวง

ที่อยู่: 191 หมู่ 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบล สวด อำเภอ บ้านหลวง น่าน 55190
โทรศัพท์: 054 761 060

โรงพยาบาลภูเพียง

ที่อยู่: 392 ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 719 591

โรงพยาบาลแม่จริม

ที่อยู่: 218 หมู่ 4 ถ.น่าน-แม่จริม ตำบล หนองแดง อำเภอแม่จริม น่าน 55170
โทรศัพท์: 054 771 493

โรงพยาบาลเวียงสา

ที่อยู่: 131 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110
โทรศัพท์: 054 781 016

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 986-5-04943-0
ชื่อบัญชี: “โรงพยาบาลเวียงสา”

โรงพยาบาลสองแคว

ที่อยู่: 99 หมู่ 2 บ้านปางปุก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว น่าน 55160
โทรศัพท์: 054 718 817

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี: 0202 983 503 47
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาคของโรงพยาบาลสองแคว”

โรงพยาบาลสันติสุข

ที่อยู่: 205 หมู่ที่ 4 ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข น่าน 55210
โทรศัพท์: 054 602 042