QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดนครนายก

e-Donation โรงพยาบาลรัฐ จังหวัดนครนายก

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐใน จ.นครนายก

  1. โรงพยาบาลนครนายก
  2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  3. ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ มศว
  4. โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  5. โรงพยาบาลบ้านนา
  6. โรงพยาบาลปากพลี
  7. โรงพยาบาลองครักษ์

โรงพยาบาลนครนายก

ที่อยู่: 1-100 ถ. สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
โทรศัพท์: 037-311151 037-312440 037-312441

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 62 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037 395 085

ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ มศว

ที่อยู่: 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์: 037395085 ถึง 6 และ 037639725 ถึง 6

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่อยู่: 99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์: 037393010 ถึง 4 ต่อ 62545

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่อยู่: 77 หมู่ที่ 1 ตำบล พิกุลออก อำเภอบ้านนา นครนายก 26110
โทรศัพท์: 037 381 832

โรงพยาบาลปากพลี

ที่อยู่: 233 ตำบล ปากพลี อำเภอปากพลี นครนายก 26130
โทรศัพท์: 037 639 763

โรงพยาบาลองครักษ์

ที่อยู่: 300 หมู่ 1 ต อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120
โทรศัพท์: 037 391 511