QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.อำนาจเจริญ

  1. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
  2. โรงพยาบาลชานุมาน
  3. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
  4. โรงพยาบาลพนา
  5. โรงพยาบาลลืออำนาจ
  6. โรงพยาบาลเสนางคนิคม
  7. โรงพยาบาลหัวตะพาน

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ที่อยู่: 291 หมู่ 6 ถ. อรุณประเสริฐ ตำบล บุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์: 045 511 948

บริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี: 319-0-99612-1
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ”

โรงพยาบาลชานุมาน

ที่อยู่: เลขที่ 4 หมู่ 8 ตำบล ชานุมาน อำเภอ ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210
โทรศัพท์: 045 466 009

บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมราชวงศา
เลขที่บัญชี: 678-1-22207-4
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาค โรงพยาบาลชานุมาน”

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

ที่อยู่: 120 หมู่ 8 ตำบล นาหว้า อำเภอ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์: 045 465 209

โรงพยาบาลพนา

ที่อยู่: 225 หมู่ 2 ตำบล พนา อำเภอ พนา อำนาจเจริญ 37180
โทรศัพท์: 045 463 115

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาพนา
เลขที่บัญชี: 020173391729
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาค ของ โรงพยาบาลพนา”

โรงพยาบาลลืออำนาจ

ที่อยู่: เลขที่ 101 หมู่ 6 ถนนชยางกูร ตำบล ดงมะยาง อำเภอ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์: 045 980 190

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 3190951071
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาค โรงพยาบาลลืออำนาจ”

โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ที่อยู่: 83 หมู่ 3 ตำบล เสนางคนิคม อำเภอ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์: 045 461 008

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 319-0-96120-4
ชื่อบัญชี: “โรงพยาบาลเสนางคนิคม(เงินบริจาค)”

โรงพยาบาลหัวตะพาน

ที่อยู่: 176 ตำบล รัตนวารี อำเภอ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์: 045 469 123

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา อำนาจเจริญ
เลขที่บัญชี: 319-0-95723-1
ชื่อบัญชี: “โรงพยาบาลหัวตะพาน (เงินบริจาค)”